WARUNKI UŻYTKOWANIA WITRYNY Skins.Cash

STRONA GŁÓWNA

Ostatnia aktualizacja: 24.05.2018

SEKCJA 1. DEFINICJE POJĘĆ. AKCEPTACJA REGULAMINU

1.1. W niniejszym dokumencie stosowane są następujące definicje pojęć:

 • "Skins.Cash" lub „Spółka” , "Właściciel Witryny" , „My” , „Nasze”i wszystkie inne odniesienia w liczbie mnogiej– oznaczać będą Suntechsoft Corp Limited (company number: 113262), z siedzibą w: 5 Secretary's Lane, GX11 1AA, Gibraltar„Użytkownik” lub „Ty” oznacza osobę korzystającą z Witryny;

 • Witryna” oznacza stronę internetową https://skins.cash;

 • Usługi” oznaczają usługi świadczone przez Spółkę za pośrednictwem Witryny.


1.2. Niniejsze Warunki Użytkowania Witryny (w dalszej części określane jako „Warunki”), wraz z wszelkimi towarzyszącymi dokumentami, stanową prawnie wiążącą umowę między Użytkownikiem i Skins.Cash.


1.3. Użytkownik zobowiązany jest do dokładnego zapoznania się z i przestrzegania niniejszych Warunków.


1.4. Korzystając z Witryny, Użytkownik potwierdza, że zapoznał się, zrozumiał i nieodwołalnie przyjął niniejsze Warunki. W przypadku, gdy Użytkownik nie akceptuje niniejszych Warunków w całości lub w części, nie może on korzystać z Witryny lub jakichkolwiek powiązanych z nią Usług.

SEKCJA 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1. Niniejsze warunki i wszystkie powiązane z nimi dokumenty wchodzą w życie i/lub obowiązują za każdym razem, gdy Użytkownik korzysta z Witryny.


2.2. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że niniejsze Warunki, wszelkie towarzyszące dokumenty i/lub Witryna mogą ulegać zmianom, modyfikacjom, poprawkom, uzupełnieniom lub rozwinięciom w dowolnym momencie i bez uprzedniego powiadomienia, według uznania własnego Skins.Cash. Dalsze korzystanie z Witryny przez Użytkownika po wprowadzeniu jakichkolwiek zmian lub poprawek niniejszych Warunków, wszelkich dokumentów towarzyszących i/lub Witryny będzie jednoznaczne z jego zgodą na i przyjęciem jakichkolwiek wprowadzonych zmian, modyfikacji, poprawek, uzupełnień lub rozwinięć. Data ostatniego wprowadzenia zmian lub poprawek zostanie wskazana w górnej części niniejszej strony.


2.3. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że Właściciel Witryny zastrzega prawo, w dowolnym czasie i wyłącznie według własnego uznania, do zmodyfikowania, czasowego lub trwałego zawieszenia lub usunięcia Witryny i/lub zablokowania wszelkiego dostępu do Witryny z dowolnego powodu.


2.4. Korzystając z Witryny, Użytkownik zobowiązuje się, oświadcza i zapewnia, że na mocy Właściwego Prawa oraz prawa kraju zamieszkania użytkownika:

 • jest osobą pełnoletnią w ramach jurysdykcji kraju, w którym zamieszkuje (tj. w wieku co najmniej 18 lat), oraz że jest w pełni zdolny do korzystania z Witryny w rozumieniu prawa, a jego korzystanie z Witryny nie narusza żadnych innych umów, w których Użytkownik jest stroną;

 • posiada wszelką niezbędną wiedzę i doświadczenie niezbędne do prowadzenia obrotu towarami wirtualnymi, rozumie w pełni zakres ich funkcjonowania, jest świadomy wszelkich korzyści, ryzyka i ograniczeń związanych z aktywami wirtualnymi (w tym ich nabywaniem, sprzedażą i użytkowaniem), posiada kompetencje i wiedzę niezbędne do ich nabywania, użytkowania i zarządzania nimi, a także przyjmuje pełną i wyłączną odpowiedzialność za wszelkie oceny i wyceny takich aktywów w oparciu o posiadaną wiedzę;

 • jeśli Użytkownik jest spółką, organizacją rządową lub inną osobą prawną, posiada on prawo, zdolność i upoważnienie do działania w imieniu spółki, organizacji rządowej lub innej osoby prawnej i związania jej prawnie na mocy niniejszych Warunków;

 • nie będzie wykorzystywał Witryny do żadnych nielegalnych działań i nie jest zaangażowany w żadne działania tego typu;

 • jest wyłączną stroną kontrolującą swoje dane (adres e-mail, hasło i inne dane przekazane w celu użytkowania Witryny) i nie działa w imieniu żadnej strony trzeciej.


2.5. Poszczególne strony Witryny mogą zawierać usługi świadczone przez partnerów Spółki, kontrahentów, twórców gier itd. i/lub łącza do witryn oraz usług stron trzecich. Tego rodzaju łącza udostępniane są wyłącznie dla wygody Użytkownika i nie stanowią w żadnym przypadku rekomendacji lub aprobaty witryn stron trzecich przez Właściciela Witryny, o ile nie wskaże on wyraźnie inaczej. Właściciel Witryny nie gwarantuje, ani w żaden inny sposób nie daje do zrozumienia lub sugeruje, że jakiekolwiek witryny stron trzecich są bezpieczne lub spełniają oczekiwania Użytkownika względem nich. Ponadto, Właściciel Witryny nie ponosi odpowiedzialności za sprawdzanie lub utrzymywanie jakichkolwiek materiałów pochodzących z innej witryny i nie udziela żadnych gwarancji, rekomendacji lub aprobat takich witryn lub usług. Właściciel Witryny nie przyjmuje żadnych zobowiązań w przypadku jakichkolwiek szkód, strat lub innych skutków wynikających bezpośrednio lub pośrednio z korzystania z jakichkolwiek treści, towarów lub usług dostępnych na lub za pośrednictwem jakichkolwiek witryn lub zasobów stron trzecich. Prosimy zwrócić również uwagę, że takie witryny lub usługi mogą kierować się odrębnymi zasadami ochrony prywatności. Spółka nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności stron trzecich. Please check policies of such services before using these services.

SECTION 3. LOGOWANIE UŻYTKOWNIKA W WITRYNIE

3.1. W celu prawidłowego korzystania z Witryny, Użytkownik powinien logować się do Witryny za pośrednictwem konta w cyfrowej platformie dystrybucji Steam (dalej określanych odpowiednio mianem: „Steam” oraz „konto Steam”), przy użyciu danych logowania Użytkownika. Dane logowania i inne dane związane z Użytkownikiem podlegają Polityce Prywatności dostępnej w Witrynie.


3.2. Skins.Cash może wymagać dodatkowych danych dotyczących Użytkownika, gdy wykonuje on transakcje za pośrednictwem Witryny (w zakresie wskazanym w Polityce Prywatności). Skins.Cash stosuje wspomniane środki identyfikacji tożsamości Użytkownika, aby zapobiegać próbom oszustw. W przypadku, gdy Użytkownik nie wykona pomyślnej weryfikacji na żądanie, jego transakcja może zostać wstrzymana i/lub wniesiona płatność zostanie zwrócona w przeciągu 24 godzin. Spółka zastrzega prawo do wstrzymania prowadzenia transakcji z Użytkownikiem, jeżeli nie zweryfikuje on swojej tożsamości.3.3. Skins.Cash zastrzega prawo, bez żadnych rekompensat lub wyjaśnień, do zakazania dostępu do Witryny i/lub Usług jakimkolwiek mieszkańcom: (a) państw lub terytoriów objętych sankcjami ekonomicznymi lub handlowymi przez Stany Zjednoczone Ameryki, zgodnie z wykazem dostępnym pod adresem https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/Programs.aspx; (b) figurującym w wykazie specjalnie oznaczonych obywateli i osób zakazanych (ang. Specially Designated Nationals and Blocked Persons) Departamentu Skarbu Stanów Zjednoczonych (https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/SDN-List/Pages/default.aspx), w wykazie osób objętych zakazem handlu (ang. Denied Persons List) Departamentu Handlu Stanów Zjednoczonych (https://www.bis.doc.gov/index.php/the-denied-persons-list), na Skonsolidowanej Liście Osób i Podmiotów podlegających sankcjom handlowym Unii Europejskiej (ang. Consolidated List of Persons) lub figurujących na podobnych listach osób objętych sankcjami (https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_en/8442/Consolidated%20list%20of%20sanctions); (c) działających w imieniu lub na rzecz jakichkolwiek osób figurujących w ww. listach bądź wykazach lub działających na rzecz rządu państwa lub terytorium objętego sankcjami ekonomicznymi lub handlowymi przez Stany Zjednoczone Ameryki; (d) objętych sankcjami lub embargo handlowym przez dowolne inne państwo członkowskie ONZ, Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub przez Stany Zjednoczone, czy też w dowolny inny sposób związanych z takimi sankcjami.


3.4. Użytkownik niniejszym wyraźnie zgadza się, że ponosi on wyłączną odpowiedzialność za wykorzystywanie loginu i hasła do konta Steam Użytkownika, wszelkie dane udzielone podczas rejestracji konta Steam oraz wszelkie czynności podjęte każdorazowo podczas korzystania z Witryny. Użytkownik zgadza się zachować poufność swoich danych logowania i natychmiastowo poinformować Właściciela Witryny o jakichkolwiek nieupoważnionych działaniach na koncie Użytkownika, o których może wiedzieć oraz zmienić odpowiednio swoje dane logowania. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody lub straty poniesione przez Użytkownika lub Właściciela Witryny w wyniku nie podjęcia przez Użytkownika wyżej wymienionych czynności.


3.5. Spółka zastrzega prawo do uniemożliwienia Użytkownikowi korzystania z Witryny lub wstrzymania jakichkolwiek transakcji za pośrednictwem Witryny w dowolnym momencie, jeżeli Użytkownik naruszy zapisy niniejszych Warunków lub innych postanowień Skins.Cash, według własnego uznania Spółki, bez uprzedniego powiadomienia i jakichkolwiek dalszych zobowiązań lub odpowiedzialności względem Użytkownika lub dowolnej innej strony, w tym zwrotu środków lub aktywów, jeżeli spółka uzna podjęcie takich środków za zasadne i/lub konieczne w zaistniałej sytuacji.


3.6. Logując się do Witryny, Użytkownik zgadza się także na otrzymywanie komunikacji drogą elektroniczną ze strony Właściciela Witryny (np. poprzez pocztę elektroniczną). Komunikacja taka może obejmować zawiadomienia o relacji Użytkownika względem Spółki. Użytkownik zgadza się, że wszelkie zawiadomienia, umowy, informacje przekazywane przez strony i inne komunikaty przekazywane Użytkownikowi przez nas drogą elektroniczną spełniać będą wszelkie wymogi prawnie wiążącej korespondencji, w tym, bez ograniczeń, obowiązku komunikacji na piśmie. Użytkownik powinien przechowywać kopie przekazów dostarczanych przez Spółkę drogą elektroniczną poprzez wydruk lub zapisywanie kopii w postaci elektronicznej. Spółka może również dostarczać Użytkownikowi przekazy o charakterze promocyjnym za pośrednictwem poczty e-mail, co obejmować może, bez ograniczeń, biuletyny informacyjne, oferty specjalne, ankiety oraz inne aktualności lub informacje, które zdaniem Spółki mogą go zainteresować. Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania wiadomości o charakterze promocyjnym poprzez wykonanie wskazanych czynności do wypisania się z listy korespondencyjnej.


3.7. Skins.Cash nie jest w żaden sposób powiązana z Valve Corporation lub Valve S.a.r.l. (indywidualnie i zbiorowo określanych dalej mianem „Valve”), będących właścicielem Steam oraz spółek zależnych. Użytkownik zgadza się, że postanowienia jakichkolwiek umów lub regulaminów subksrybenta Steam będą obowiązywać go w każdym zakresie. Wszelkie gwarancje, prawa, zobowiązania i inne relacje umowne Użytkownika względem jego konta Steam i Valve pozostawać będą w spójności z i w postaci uzupełnienia niniejszych Warunków.


SEKCJA 4. OBSŁUGA TRANSAKCJI

4.1. W celu pomyślnego dokonania transakcji, Użytkownik powinien przestrzegać następujących zasad:

 • aplikację Steam Mobile należy zainstalować co najmniej 7 (siedem) dni przed rozpoczęciem transakcji ze Spółką, aby zatwierdzić status transakcji obejmującej treści w grze;

 • Steam Guard musi pozostawać aktywny na obecnie wykorzystywanym urządzeniu przez co najmniej 15 (piętnaście) dni przed rozpoczęciem transakcji ze Spółką;

 • hasło Steam nie może zostać zmienione przez co najmniej 5 (pięć) dni przed rozpoczęciem transakcji ze Spółką. Jeżeli konto Steam Użytkownika było nieaktywne przez ostatnie dwa miesiące, nie należy zmieniać hasła Steam w ciągu ostatnich 30 (trzydziestu) dni przed rozpoczęciem transakcji ze Spółką;

 • Urządzenie, na którym zainstalowano poprzednio aplikację Steam nie może zostać zmienione w ciągu co najmniej 7 (siedmiu) dni poprzedzających rozpoczęcie transakcji ze Spółką.


W przypadku niespełnienia przez Użytkownika jakiegokolwiek warunku wskazanego powyżej, Spółka będzie uprawniona do anulowania transakcji z Użytkownikiem z lub bez jakiejkolwiek rekomensaty kosztów.


4.2. Użytkownik nie może anulować transakcji na dowolnym jej etapie po zatwierdzeniu jej w systemie Steam. Transakcja może zostać anulowana jednostronnie przez Spółkę w dowolnym momencie w oparciu o jej fachową wiedzę, bez udzielania dodatkowych wyjaśnień. Spółka zobowiązuje się do wpłacenia dokładnej kwoty wskazanej w wiadomości e-mail wysłanej do Użytkownika na wyszczególniony przez niego rachunek. W przypadku braku możliwości dokonania wpłaty na wskazany rachunek z dowolnej przyczyny, Spółka może zwrócić się do Użytkownika o wskazanie alternatywnego rachunku do wpłaty. Jeżeli Użytkownik nie jest zdolny wskazać alternatywnego rachunku do wpłaty z dowolnej przyczyny, Spółka upoważniona jest do zwrócenia przedmiotu transakcji wedle własnego uznania. Aktywa będące przedmiotem transakcji nie podlegają zwrotowi, jeżeli Spółka dokonała już wpłaty środków na rachunek wskazany przez Użytkownika.


4.3. W przypadku, gdy Użytkownik jest nieusatysfakcjonowany z transakcji ze Spółką lub napotkanych problemów, może on powiadomić o tym Spółkę za pośrednictwem systemu obsługi na żywo (ang. Live Support) lub poczty e-mail. Spółka przeanalizuje skargę Użytkownika i ustosunkuje się do niej w najkrótszym możliwym terminie.


4.4. Użytkownik nie może składać skarg za pośrednictwem Centrum Rozstrzygania Sporów PayPal, gdyż nie jest to dozwolone w przypadku transakcji obejmujących towary wirtualne. W przypadku takich transakcji, Użytkownik traci prawo do ochrony zapewnianej przez zewnętrznych dostawców usług płatności, gdyż kontrolowanie stanu doręczenia usług lub towarów wirtualnych nie jest możliwe. Spółka wykorzystuje własną ewidencję handlową do potwierdzania transakcji. Jeżeli transakcja została zatwierdzona w ewidencji handlowej, oznacza to, że została zamieszczona na serwerach Steam i jest uznawana za ukończoną. Nie możemy udzielić Użytkownikowi wsparcia w przypadku skarg dotyczących transakcji oznaczonych jako ukończone w naszej ewidencji handlowej.


4.5. W przypadku gdy transakcja zakończyła się niepowodzeniem, a środki nie zostały otrzymane przez Użytkownika, ma on do 14 (czternastu) dni na skontaktowanie się z działem obsługi Spółki w celu wyjaśnienia sprawy. Po upływie tego okresu, skargi nie będą akceptowane.


4.6. Należne Użytkownikowi środki zostaną przelane natychmiastowo po wykonaniu transakcji. Należy jednak pamiętać, że w rzadkich przypadkach, podczas przelewaniu środków na kartę debetową, operacja może zostać poddana procedurze kontroli bezpieczeństwa ze strony banku Użytkownika. Procedura taka może potrwać do 5 (pięciu) dni. Spółka nie ma żadnego wpływu na tego rodzaju wewnętrzne procedury bankowe.


4.7. Skins.Cash jest upoważniona do korzystania z usług stron trzecich w zakresie obsługi i realizacji płatności związanych z kupnem i sprzedażą towarów wirtualnych przez Użytkowników. Za realizację płatności związanych z transakcjami Użytkownika odpowiada głównie zewnętrzny dostawca usług płatności. Gdy Użytkownik korzysta z usług zewnętrznego dostawcy usług płatności (dalej: „Dostawca Usług Płatności”) w celu dokonania transakcji sprzedaży lub kupna za pośrednictwem Witryny, odpowiedzialność za transakcję Użytkownika przeniesiona zostaje początkowo na odpowiedniego Dostawcę Usług Płatności w okresie realizacji transakcji. W rezultacie, Dostawca Usług Płatności przyjmuje główną odpowiedzialność za realizację płatności i obowiązki związane z obsługą klienta w tym zakresie. Relacje pomiędzy Dostawcą Usług Płatności i Użytkownikami korzystającymi z ich usług są przedmiotem odrębnych umów między tymi stronami i nie podlegają Warunkom obejmującym korzystanie z Witryny.


4.8. W zakresie transakcji wykonywanych z udziałem Dostawcy Usług Płatności, polityka prywatności właściwego Dostawcy Usług Płatności obowiązywać będzie przy realizacji wszelkich płatności, a Użytkownik powinien się z nią dokładnie zapoznać. Ponadto, wszelkie płatności objęte będą polityką reklamacji właściwego Dostawcy Usług Płatności, o ile wyraźnie nie poinformuje on Użytkownika z wyprzedzeniem o odmiennym stanie rzeczy.


4.9. Użytkownik zobowiązany jest do pokrycia wszelkich opłat, podatków i innych kosztów związanych z dokonywaniem transakcji z Dostawcami Usług Płatności lub należnych ceł i podatków nałożonych przez władze właściwe dla jego miejsca zamieszkania. Naliczone kwoty zostaną wskazane na stronie transakcji Dostawcy Usług Płatności.


4.10. Lista dostępnych Dostawców Usług Płatności jest określana wyłącznie przez Skins.Cash i wyszczególniona w Witrynie.


4.11. Użytkownik domagający się uregulowania należności za pośrednictwem wybranego Dostawcy Usług Płatności zgadza się tym samym na wykonanie płatności za pośrednictwem stron internetowych takiego Dostawcy Usług Płatności, obejmujących system płatności i zapewnia, że zapoznał się i przyjął regulaminy dostępne na stronach internetowych takiej strony trzeciej. W zakresie dozwolonym przez prawo, Skins.Cash nie będzie ponosić odpowiedzialności względem Użytkownika w odniesieniu do jakichkolwiek problemów związanych z płatnościami leżących po stronie Dostawców Usług Płatności, a w szczególności za wszelkie opóźnienia w realizacji płatności lub braku możliwości ich zrealizowania z przyczyn technicznych. W takich przypadkach, Użytkownik powinien skontaktować się z działem obsługi właściwego Dostawcy Usług Płatności, zgodnie z regulaminem świadczonej przez niego usługi.


4.12. W celu prawidłowej realizacji transakcji w Witrynie, Użytkownik może być zobowiązany do podania swoich danych osobowych i danych do obsługi płatności (takich jak imię, nazwisko, adres, kopii dowodu osobistego lub innych dokumentów tożsamości, kopii dokumentów potwierdzających miejsce zamieszkania, czy danych identyfikacyjnych kart kredytowych) Dostawcom Usług Płatności, wraz ze zgodą na przetwarzanie takich danych w ramach świadczenia usług obsługi płatności w związku ze zleconymi przez niego transakcjami.


4.13. Wszelkie opłaty i prowizje od transakcji zapłacone przez Użytkownika nie podlegają zwrotowi. Z uwagi na brak możliwości uzyskania zwrotu takich prowizji, Użytkownik nie jest uprawniony do żadnych roszczeń kompensacyjnych względem Skins.Cash.


4.14. Użytkownik jest odpowiedzialny za przekazanie Skins.Cash i/lub właściwemu Dostawcy Usług Płatności prawdziwych i dokładnych danych dla celów dokonywania i otrzymywania płatności, zgodnie z postanowieniami Polityki Prywatności Skins.Cash i właściwego Dostawcy Usług Płatności.


4.15. Skins.Cash nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności i wyraźnie wyklucza jakiekolwiek dorozumiane gwarancje ukończenia jakichkolwiek transakcji, które nie zostaną pomyślnie rozliczone przez Dostawców Usług Płatności, niezależnie od tego, czy powodem tego jest brak wystarczającego salda na karcie kredytowej Użytkownika, problemy związane z ustaleniem jego tożsamości lub lokalizacji, czy z dowolnych innych powodów. Skins.Cash zastrzega prawo do weryfikacji i zatwierdzenia dowolnych transakcji rozpoczętych przez Użytkownika za pośrednictwem Usługi w celu ustalenia ich zgodności z niniejszymi Warunkami oraz zobowiązaniami umownymi nałożonymi na Właściciela Witryny przez zewnętrznych dostawców usług. Użytkownik w sposób wyraźny przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że takiego rodzaju weryfikacja może wymagać przekazania przez Użytkownika Właścicielowi Witryny dodatkowych danych osobowych w celu weryfikacji i potwierdzenia jego tożsamości i podjęcia działań mających na celu zapobieganie próbom oszustw i niedozwolonego korzystania z Usługi, zgodnie z postanowieniami Polityki Prywatności Właściciela Witryny. Właściciel Witryny może zawiesić konto Użytkownika i/lub jego prawo dostępu do Witryny i/lub możliwość dokonywania przez niego transakcji za pośrednictwem Witryny, oraz kontaktować się z Użytkownikiem w celu uzyskania od niego dodatkowych informacji niezbędnych do obsługi poszczególnych płatności. Takie zawieszenie lub blokada dostępu nie zwalnia Użytkownika z jego obowiązków w zakresie pokrycia jakichkolwiek opłat należnych w związku z obsługą transakcji.


4.16. Transakcje płatności mogą ulec opóźnieniu na skutek weryfikacji przestrzegania przez Użytkownika niniejszych Warunków i innych wiążących go postanowień przez Dostawcę Usług Płatności. Użytkownik zgadza się nie wszczynać jakichkolwiek sporów i nie wysuwać roszczeń względem stron trzecich w związku z płatnościami i/lub doręczeniem towarów wirtualnych.


4.17. Skins.Cash i/lub właściwi Dostawcy Usług Płatności upoważnieni są do ustalenia limitu maksymalnych dziennych transakcji w Witrynie z przyczyn związanych z obowiązującymi regulacjami. Korzystając z Witryny, Użytkownik wyraźnie zgadza się na takie ograniczenia.


4.18. W ramach współpracy z Dostawcami Usług Płatności, Skins.Cash działać będzie zgodnie z wymogami prawnymi właściwymi dla kraju siedziby lub działalności Dostawcy Usług Płatności (w tym również zgodnie z wymogami prawnymi krajów członkowskich Unii Europejskiej).


4.19. Skins.Cash nie oferuje żadnych usług wymiany walut, w tym kryptowalut i nie prowadzi działalności kantorowej.


SEKCJA 5. ZWOLNIENIE Z ODPOWIEDZIALNOŚCI

5.1. W maksymalnym zakresie dopuszczanym przez właściwe prawo, Użytkownik zgadza się zwolnić z odpowiedzialności, bronić i zabezpieczać Właściciela Witryny i/lub jego spółki zależne, podmioty stowarzyszone, kadrę zarządzającą, pracowników, pełnomocników, następców i spadkobierców prawnych przed wszelkimi roszczeniami, szkodami, stratami, pozwami, procesami, żądaniami, kosztami i/lub zobowiązaniami (w tym, ale nie wyłącznie, zasadnymi, poniesionymi kosztami reprezentacji prawnej i/lub takimi, które mogą być niezbędne do ustalenia prawa do zwolnienia z odpowiedzialności) poniesionymi lub wniesionymi przez jakąkolwiek stronę trzecią przeciwko Właścicielowi Strony w wyniku naruszenia jakiekolwiek gwarancji, oświadczenia lub zobowiązania na mocy niniejszej umowy.


5.2. Użytkownik nie będzie wnosić żadnych roszczeń przeciwko Właścicielowi Strony za niewykonanie jakichkolwiek jego zobowiązań na mocy niniejszych Warunków z przyczyn wykraczających poza jego kontrolę, w tym, ale nie wyłącznie, z powodu strajku, lokautu, niedoborów zatrudnienia lub materiałów, opóźnień w transporcie, ataków hakerskich na Witrynę lub braku wszelkich zasobów mających jakikolwiek związek z działalnością Skins.Cash, niestabilności ekonomicznej, jakichkolwiek postępów w dziedzinie kwantowego przetwarzania informacji, wypadków dowolnego typu, opóźnienia lub niewypełnienie zobowiązań przez jakiegokolwiek podwykonawcę lub dostawcę Spółki, zamieszek, rozruchów o charakterze społecznym lub politycznym, działania żywiołów przyrody, działań państwowych lub rządowych, w tym wprowadzenia przepisów regulacyjnych, jakichkolwiek opóźnień w zapewnieniu niezbędnych zezwoleń, zgód lub dopuszczeń wymaganych przez Właściciela Witryny dla celów dostarczania produktów na mocy niniejszych Warunków, lub w przypadku jakichkolwiek innych okoliczności wybiegających poza absolutną i bezpośrednią kontrolę Spółki.

SEKCJA 6. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

6.1. Wykorzystywanie gotówki do zakupu jakichkolwiek usług w grze jest przeciwne regulaminom wielu gier sieciowych. Naruszenie postanowień takich regulaminów może spowodować usunięcie lub blokadę konta Użytkownika w grze przez dostawcę gry. Skins.Cash nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania wpływające na konto Użytkownika po ukończeniu transakcji.


6.2. Użytkownik nie może korzystać z usług Skins.Cash jako usługi depozytowej. W przypadku podejrzenia, że Użytkownik korzysta z naszej Usługi jako formy depozytu, Spółka zastrzega prawo do zatrzymania środków Użytkownika na okres do 24 godzin w celu zbadania sprawy. Po upływie tego okresu, Spółka podejmie decyzję w zakresie dalszej współpracy z Użytkownikiem.


6.3. Użytkownik każdorazowo ponosi odpowiedzialność za jakikolwiek nieupoważniony dostęp do jego konta lub wykorzystanie jego danych logowania. Spółka w żadnym przypadku nie zastępuje produktów i usług, które zostały w jakikolwiek sposób skradzione lub zagubione. Po zrealizowaniu przez Spółkę przedmiotowej transakcji z Użytkownikiem, Spółka zostaje zwolniona ze wszelkich dalszych zobowiązań wobec Użytkownika. Powyższe obejmuje także częściowo zrealizowane transakcje.

6.4. Użytkownik niniejszym wyraźnie zgadza się, że w maksymalnym zakresie dopuszczanym przez właściwe prawo, Właściciel Strony ani podmioty z nim powiązane nie będą ponosić odpowiedzialności wobec Użytkownika, niezależnie od przyczyn i teorii prawnych stanowiących podstawę roszczenia, za jakiekolwiek straty lub szkody, w tym utratę korzyści z działalności, przychodów, zysków lub utratę bądź uszkodzenie danych, sprzętu lub oprogramowania (bezpośrednio, pośrednio, deliktowo, w sposób rzeczywisty, wynikowo, przypadkowo, karnie, w sposób szczególny lub inny) w wyniku:

 • korzystania lub braku możliwości korzystania, czy też dostępności lub braku dostępności Witryny lub materiałów, informacji, oprogramowania, funkcji i udogodnień, usług lub treści w Witrynie;

 • jakiegokolwiek nielegalnego lub nieupoważnionego użycia Witryny;

 • odsprzedaży lub wymiany, czy też prób odsprzedaży lub wymiany towarów cyfrowych;

 • niezdatności produktu do specjalnego lub określonego zastosowania zamierzonego przez Użytkownika lub awaria jakichkolwiek usług, zasobów, bądź platform w lub powiązanych z Witryną, w tym usług internetowych, zasobów, platform lub informacji, obrazów lub plików dźwiękowych zawartych w lub powiązanych z Witryną; oraz

 • zainfekowania Witryny jakimkolwiek fragmentem złośliwego kodu lub wirusem.

6.5. Użytkownik rozumie i zgadza się, że przestrzeganie jakichkolwiek przepisów prawa obowiązujących w jego kraju zamieszkania w zakresie korzystania przez niego z Witryny jest wyłącznym obowiązkiem Użytkownika.


6.6. Właściciel Witryny nie gwarantuje ani nie oświadcza, że jakiekolwiek informacje zawarte w Witrynie są dokładne lub rzetelne, oraz że Witryna jest pozbawiona błędów bądź wirusów, że jakiekolwiek wady będą naprawiane, czy też, że Usługa lub serwer, za pomocą którego jest udostępniana, nie zawiera wirusów lub innych szkodliwych elementów. Użytkownik korzysta z Witryny oraz usług, informacji, obrazów lub plików dźwiękowych zawartych w Witrynie lub z nią powiązanych wyłącznie na własne ryzyko.


6.7. Jeżeli Właściwe Prawo lub prawo obowiązujące w kraju zamieszkania Użytkownika w całości lub w części nie dopuszcza powyższych ograniczeń odpowiedzialności, wyłączeń gwarancji lub zastosowania wykluczeń dorozumianych warunków umownych względem Użytkownika, takie ograniczenia, wyłączenia i wykluczenia będą mieć zastosowanie do Użytkownika w maksymalnym zakresie dopuszczanym przez Właściwe Prawo.


6.8. Pomimo podejmowanych w dobrej wierze starań Właściciela Strony mających na celu wykluczenie wszelkich wirusów z Witryny i zabezpieczenie sieci oraz technologii na nią wpływających, istnieje możliwość, że jedna lub więcej stron trzecich mogą wprowadzić lub wprowadzą złośliwy kod lub inne wirusy komputerowe do oprogramowania open-source oraz kodu Witryny i/lub stworzą, odkryją lub wykorzystają luki w zabezpieczeniach usług opartych na chmurze wykorzystywanych przez Właściciela Witryny. Takie zdarzenia mogą wpływać na dalszy rozwój, wdrażanie lub funkcjonowanie Witryny.


6.9. Korzystanie z Witryny związane jest z pewnym ryzykiem, w tym, ale nie wyłącznie, z ryzykiem awarii sprzętu elektronicznego, oprogramowania i łączności z siecią internetową. The Website Owner is not responsible for the proper and/or complete transmission of the information contained in any electronic communication or of the electronic communication itself, nor for any disruption, distortion or delay in its delivery or receipt, however so caused.


6.10. Stosowne środki bezpieczeństwa zostały wdrożone w celu zapewnienia bezpieczeństwa i integralności wszelkich usług powiązanych z Witryną. Pomimo tego, Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że informacje transmitowane za pośrednictwem sieci internetowej mogą być podatne na nieuprawniony dostęp i monitorowanie przez strony trzecie.

SEKCJA 7. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

7.1. Wszelkie znaki handlowe, logotypy, skórki, materiały graficzne i inne elementy stanowiące własność intelektualną (zarejestrowane bądź też nie) przedstawiane w Witrynie należą do ich właścicieli i nie udziela się dorozumianej licencji na ich wykorzystywanie, o ile ich właściciele nie wskazali inaczej. Wspomniane elementy nie mogą być kopiowane lub reprodukowane w całości lub w części bez zgody ich właściciela. Odniesienia do jakichkolwiek produktów, usług, procesów lub innych informacji w postaci nazw, znaków towarowych, producentów, dostawców lub w innych formach nie stanowią ani nie powinny być rozumiane jako rekomendacja, oznaka poparcia lub sponsorowania ich przez Właściciela Witryny. W związku z powyższym, Właściciel Witryny nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do informacji (w tym obrazów, logotypów, skórek, znaków towarowych, sloganów itd.) dotyczących jego działań lub działań stron trzecich publikowanych w Witrynie.


7.2. Logotyp Skins.Cash oraz nazwy, logotypy lub slogany jakichkolwiek produktów lub usług Skins.Cash przedstawianych w Witrynie, lub Usłudze stanowią znaki handlowe Właściciela Witryny lub podmiotów powiązanych Spółki i nie podlegają kopiowaniu, reprodukcji lub wykorzystywaniu w całości lub w części bez uprzedniej pisemnej zgody Właściciela Witryny. Użytkownik nie może stosować żadnych znaczników meta lub innych rodzajów „ukrytego tekstu” wykorzystujących nazwę „Skins.Cash” lub jakąkolwiek inną nazwę, znak handlowy, produkt lub nazwę usługi należące do Spółki lub podmiotów z nią powiązanych bez uprzedniej pisemnej zgody Właściciela Witryny. Ponadto, wygląd i styl Witryny oraz jej zawartości, w tym, bez ograniczeń, nagłówki stron, niestandardowe grafiki, ikony i skrypty przycisków, stanowią znak usługowy, znak towarowy lub znamiona handlowe Właściciela Witryny i nie podlegają kopiowaniu, reprodukcji lub wykorzystywaniu w całości lub w części bez uprzedniej pisemnej zgody Właściciela Witryny.


SEKCJA 8. POSTANOWIENIA RÓŻNE

8.1. Wypowiedzenie i zawieszenie umowy. Bez względu na inne postanowienia niniejszych Warunków, Właściciel Witryny zastrzega prawo, bez uprzedniego zawiadomienia i według własnego uznania, do rozwiązania niniejszych Warunków, zawieszenia prawa dostępu Użytkownika do Witryny, a także usunięcia lub zdezaktywowania konta Użytkownika oraz jakichkolwiek powiązanych z nim informacji i plików, w tym danych Użytkownika bez żadnej odpowiedzialności względem niego, w tym, bez ograniczeń, w przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszych Warunków lub podjęciu przesłanek przez Właściciela Witryny o popełnieniu przez Użytkownika oszustwa, zaniedbania lub wykroczenia. Użytkownik może wypowiedzieć niniejsze Warunki bez uprzedniego powiadomienia zaprzestając korzystania z Witryny. Wszelkie prawa przysługujące Użytkownikowi na mocy niniejszych Warunków zostaną wycofane ze skutkiem natychmiastowym z chwilą rozwiązania niniejszych Warunków przez Właściciela Witryny lub zawieszenia dostępu Użytkownika do Witryny. W przypadku wystąpienia zdarzenia mającego znamiona Siły Wyższej (zgodnie z definicją w Sekcji „Postanowienia Różne”), naruszenia niniejszych Warunków lub w innych przypadkach, które uczyniłyby dalsze świadczenie usług niezasadnym w rozumieniu handlowym, Właściciel Witryny może, według własnego uznania i bez odpowiedzialności względem Użytkownika, za uprzednim powiadomieniem lub bez powiadomienia, zawiesić dostęp Użytkownika do całości lub części usług lub Witryny.


8.2. Cesja. Właściciel Witryny może, według własnego uznania i w dowolnym momencie, przenieść dowolne przysługujące mu prawa i/lub zobowiązania (w tym, ale nie wyłącznie, wszelkie prawa własności intelektualnej do elementów chronionych prawem autorskim związanych ze Skins.Cash) na dowolną stronę trzecią. Użytkownik nie może dokonywać cesji swoich praw lub obowiązków jako Użytkownik Witryny, a wszelkie przeniesienia praw bądź obowiązków bez uprzedniej pisemnej zgody Właściciela Witryny uznawane będą za nieważne.


8.3. Komunikacja i przekazy. Wszelka komunikacja związana z wykonywaniem i/lub naruszeniem postanowień niniejszych Warunków odbywać się będzie wyłącznie za pośrednictwem konta poczty elektronicznej Użytkownika i środków komunikacji Właściciela Witryny wskazanych w Witrynie. Wyłącznym językiem komunikacji między stronami jest język angielski. Na mocy niniejszej Umowy, Właściciel Witryny może przekazywać Użytkownikowi wszelkie zawiadomienia poprzez: zamieszczenie stosownego komunikatu w Witrynie; lub wysłanie wiadomości e-mail na adres powiązany z kontem Użytkownika. Zawiadomienia zamieszczane przez Właściciela Witryny w Witrynie wchodzą w życie z chwilą ich zamieszczenia, natomiast zawiadomienia przekazywane za pośrednictwem poczty e-mail wchodzą w życie z chwilą ich wysłania. Do obowiązków Użytkownika należy bieżąca aktualizacja adresu e-mail powiązanego z jego kontem. Wszelkie wiadomości e-mail wysłana na adres poczty elektronicznej powiązanej z kontem Użytkownika zostaną uznane za doręczone z chwilą ich wysłania przez Właściciela Witryny, niezależnie od tego, czy Użytkownik faktycznie je odbierze lub przeczyta.


8.4. Further Assistance. Użytkownik zobowiązuje się współpracować i wspierać Właściciela Witryny w odniesieniu do wszelkich dochodzeń, kontroli lub postępowań z ramienia jakichkolwiek organów rządowych. Użytkownik niezwłocznie przekaże Właścicielowi Witryny wszelkie dokumenty, świadectwa, rejestry lub inne informacje, których może on zażądać w związku z takim dochodzeniem, kontrolą lub postępowaniem.


8.5. Siła wyższa. Właściciel Witryny nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty wynikające z wydarzeń wykraczających poza jego zasadną kontrolę, w tym, bez ograniczeń, powodzi, nadzwyczajnych warunków powodowych, trzęsień ziemi, innych działań siły wyższej, pożarów, wojen, powstań, zamieszek, sporów pracowniczych, wypadków, działań rządowych, czy awarii telekomunikacyjnych, zasilania, sprzętu lub oprogramowania, a także wszelkich innych okoliczności wykraczających poza jego zasadną kontrolę (rozłącznie określanych jako „działania siły wyższej”).


8.6. Prawo właściwe. Wszelkie wątpliwości dotyczące struktury, ważności, egzekwowania i interpretacji niniejszej umowy będą podlegać i być rozpatrywane zgodnie z prawem Gibraltaru. W celu rozstrzygnięcia jakichkolwiek sporów, kontrowersji lub roszczeń między stronami wynikających z lub związanych z niniejszą umową lub naruszeniem jej postanowień, strony zgadzają się podjąć początkowo negocjacje w dobrej wierze przez okres nie mniej niż 60 (sześćdziesięciu) dni od daty pisemnego zawiadomienia drugiej strony o wystąpieniu takich roszczeń bądź kontrowersji. Jeżeli w wyżej wymienionym okresie nie uda się rozwiązać sporu, kontrowersji lub roszczenia na drodze negocjacji w sposób zadowalający dla obu stron, strony zgadzają się nieodwołalnie i bezwarunkowo poddać taki spór lub roszczenie wiążącemu arbitrażowi zgodnie z Regulaminem Postępowań Arbitrażowych Międzynarodowej Izby Handlowej. Przedmiotowe roszczenie zostanie rozpatrzone wówczas przez jednego lub więcej arbitrów zgodnie z wyżej wymienionym Regulaminem. Za wyjątkiem sporów, roszczeń, powództw, procesów, podstaw do roszczeń, żądań lub postępowań, w których jedna ze stron zabiega o zabezpieczenie roszczeń na drodze nakazu sądowego lub równoważnego środka zaradczego w związku z domniemanym bezprawnym wykorzystaniem materiałów objętych ochroną własności intelektualnej, w tym, bez ograniczeń, znaków towarowych, nazw handlowych, logotypów, tajemnic handlowych lub patentów, Użytkownik oraz Właściciel Witryny (a) zrzekają się odpowiednio swoich praw do rozstrzygnięcia wszelkich sporów wynikających z lub związanych z niniejszych Warunków na drodze sądowej; oraz (b) zrzekają się odpowiednio swoich praw do rozstrzygnięcia sporów na drodze procesu sądowego z udziałem przysięgłych. Prawem materialnym dla stron jest Prawo Właściwe (wraz z wszelkimi innymi zasadami funkcjonowania, przepisami i procedurami, które mogą zostać ustanowione przez Właściciel Witryny i okresowo publikowane w Witrynie), bez względu na możliwość wystąpienia konfliktu przepisów prawnych. Językiem postępowania arbitrażowego będzie język angielski.


Nota dotycząca ochrony praw właśności intelektualnej: Niniejszy dokument jest własnością Właściciela Witryny i jest chroniony na mocy praw autorskich. Kopiowanie i/lub wykorzystywanie go przez jakiekolwiek strony trzecie w całości lub w części bez uprzedniej pisemnej zgody Właściciela Witryny jest ściśle zabronione.